top of page
Laptop and Paperwork

לוחות סילוקין

לוח סילוקין מציג את האופן בו המשכנתא משולמת ואת לוח התשלומים הצפוי. 

              

 

קיימים מספר לוחות סילוקין, העיקריים שבהם:

שפיצר

לוח הסילוקין השכיח ביותר ולרוב הבנק יציע אותו כברירת מחדל.
בתחילת המשכנתא התשלום החודשי ע"ח הריבית הוא גבוה והתשלום החודשי ע"ח הקרן קטן. 

    

לקראת סוף המשכנתא התשלום החודשי ע"ח הריבית קטן והתשלום החודשי ע"ח הקרן גדל. 

לוח סילוקין זה מתאים למי שמעוניין בתשלום חודשי שאינו משתנה באופן מהותי.    

קרן שווה

בלוח סילוקין זה, התשלומים ע"ח הקרן נותרים קבועים והתשלומים ע"ח הריבית יורדים לאורך התקופה.

יתרון: הפחתה גדולה ומהירה יותר בקרן בהשוואה ללוח שפיצר

חיסרון: החזרי המשכנתא הראשונים גבוהים

לוח סילוקין זה יכול להתאים ללווים שהכנסתם צפויה לרדת בעתיד בשל יציאה לפנסיה או ללווים שמתכננים להרחיב את המשפחה בעוד מספר שנים

גרייס

בלוח שפיצר ובלוח קרן שווה ניתן להגדיר תקופה ידועה וקצובה בזמן של דחיית תשלומים מלאה של הקרן והריבית ("גרייס מלא") או דחיית תשלומים חלקית רק של הקרן ("גרייס חלקי").

החזר גרייס מתאים בעיקר ללווים שרוכשים דירה מקבלן ובמקביל משלמים שכ"ד.

בלון

בלוח סילוקין זה ניתן לשלם רק את הריבית ("בלון חלקי") או לא לשלם כלל ("בלון מלא") ובסוף התקופה צריך להחזיר את כל החוב בסכום אחד.

לוח זה מתאים למשפרי דיור הרוכשים דירה חדשה ובמקביל מוכרים את הנכס הקיים בבעלותם. 

כמו כן, הוא יכול להתאים למי שעתיד לקבל סכום גדול (ירושה, קרן השתלמות וכו').

bottom of page