top of page
Data Analyst

משכנתא מקסימלית לפי יכולת החזר

כחלק מהבדיקות שהבנק מבצע בהליך אישור המשכנתא, הוא בודק כמה מהווה המשכנתא מסך ההכנסה הפנויה ("יחס החזר").

עומס החוב

כמו כן, הבנקים בודקים את עומס החוב כלומר, מה נותר מההכנסה נטו לאחר שמנכים ממנה את החזרי ההלוואות החודשיות וההחזר החודשי של המשכנתא. הסכום שצריך להיוותר הינו סכום מינימלי לקיום כלכלי סביר של המשפחה ביחס למספר הנפשות בה.

יחס ההחזר

יחס ההחזר שהבנקים מסכימים לאשר הוא עד 40% (תלוי בבנק ובלווים).

ככל שיחס ההחזר נמוך יותר, הסיכון של הבנק קטן יותר ולכן תהיה לכך השפעה בתמחור המשכנתא.

הכנסה פנויה

הכנסה פנויה הינה הכנסה נטו בניכוי הוצאות קבועות שצפויות להיות מעל שנה וחצי (לדוג': הלוואות, מזונות וכו').

גובה הכנסות

במידה וגובה ההכנסות אינו מספיק לגובה המשכנתא המבוקשת, ניתן לצרף ערב תומך/לווה נוסף שהינו קרוב מדרגה ראשונה. הבנק יתחשב רק ב- 50% מהכנסותיו החודשיות נטו של הערב והוא יידרש לשלם לפחות 20% מהמשכנתא.

ההמלצה היא לא להתחייב להחזר חודשי גבוה מדי, שכן לעיתים ישנם שינויים בסטטוס התעסוקתי והאישי, העשויים להקשות על יכולת ההחזר (פיטורין, הוצאות גבוהות בשל הרחבת משפחה וכו').

 

כמו כן, שינויים בשוק יכולים להוביל לעלייה בריביות ומדדים וכפועל יוצא להגדיל את ההחזר החודשי.

bottom of page