top of page
Analytics

תמהיל משכנתא

שלוקחים משכנתא ההמלצה היא לשלב מספר מסלולי הלוואה ("תמהיל").

לכל מסלול יש מאפיין אחר כמו סוג ההצמדה, סוג הריבית וכו'.

הרכב התמהיל

הרכב התמהיל צריך להיות כפוף לנהלי בנק ישראל, כלומר לפחות 1/3 בריבית קבועה ולא יותר מ-2/3 בריבית משתנה.                                          

לכל מסלול יש יתרונות וחסרונות ולכן אין מסלול משכנתא שנחשב לטוב ביותר.

התמהיל נועד לפזר סיכונים ובכך להקטין את אי הוודאות ולגרום לכך שהמשכנתא תהיה פחות תנודתית.

כמו כן, בעזרת התמהיל ניתן להגיע לאופטימום בין עלות מינימלית לסיכון מינימלי.

כשבונים תמהיל צריך להתחשב במספר שיקולים ביניהם:

  • מאפיינים אישיים (גיל, מצב משפחתי וכו')

  • צפי לעלייה בהכנסות

  • שינוי מהותי בהוצאות צפויות (הרחבת משפחה לדוג')

  • קבלת כספים עתידיים שישמשו לפירעון מלא או חלקי של המשכנתא

  • תחזיות כלכליות

  • העדפות אישיות

bottom of page